โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี http://watpathumschool.siam2web.com/
 บุคลาครู โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สถาบัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ รับผิดชอบ
1.
นายสมภพ อินทรจันทร์ ผู้อำนวยการ คศ.8      -  -
2.
 นายวีระพงศ์ จันทรวงศ์ รองผู้อำนวยการ คศ.2      -  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.
 ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์ ขันพันธุ์  รองผู้อำนวยการ คศ.2      -  ฝ่ายวิชาการ
4.
นางสุนันทา พิมลพรรณ ครู คศ.3   คบ.  มศว. ประสานมิตร  คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ม.3/1
5.
น.ส.ลาวัลย์ บรรยง ครู คศ.2    คบ.   ปฐมวัย ครูประจำชั้น อ.2/1
6.
นางอดิศัย เขมาภิรักษ์ ครู คศ.2    คบ.  มศว. ประสานมิตร ภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้น ป.3/1
7.
น.ส.นราพร ทับถม ครู คศ.2   กศ.ม.
ปฐมวัย
  มศว. ประสานมิตร ปฐมวัย ครูประจำชั้น อ.1/1
8.
น.ส.กรรณิการ์ ต้นทัพไทย ครู คศ.2  คบ.
ภาษาไทย
  วิทยาลัยครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ห้องสมุด)
ครูพิเศษประจำชั้น ป.1
9.
นางบุหงา วรกิจ ครู คศ.2  คบ.
คหกรรม
  วิทยาลัยครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูพิเศษประจำชั้น
10.
นางสุภาภรณ์ เทียมมณี ครู คศ.2   คบ.
นาฏศิลป์
 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ภาษาไทย ครูประจำชั้น ป.3/1

11.

นางสมพร วรพันธุ์ ครู คศ.2   คบ.
 สถาบันราชภัฏ   ศิลปะ (นาฏศิลป์) ครูพิเศษประจำชั้น ป.6
12.
น.ส.จิตภินันท์ ดิษฐ์พิสิทธิ์กุล ครู คศ.2  คบ.
ประถมศึกษา
 มศว. ประสานมิตร ภาษาจีน ครูประจำชั้น ป.3/1
13.
น.ส.ศจีนันท์ นามสงวน ครู คศ.2  คบ.
คณิตศาสตร์
 สถาบันราชภัฏ คณิตศาสตร์ ครูพิเศษประจำชั้น ป.4
14.
น.ส.สิริมณี สุภัณภพ ครู คศ.2   คม.
นิเทศการสอน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณิตศาสตร์  ครูประจำชั้น ม.1/2
15.
นางสุมาลี แพงทิพย์ ครู คศ.2   คบ.
ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้น ม.1/1
16.
น.ส.ประทุมวดี ศักดิ์กาญจนรัตน์ ครู คศ.2   คม.
นิเทศการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ลส. - นน.)
ครูพิเศษประจำชั้น
17.
น.ส.ยลสิริรัตน์ มาตผล ครู คศ.1 คม.
แนะแนว
มศว. ประสานมิตร ศิลปะ (ศิลปะ) ครูประจำชั้น ป.3/2
18.
น.ส.ศรัณยา พงศ์มั่นจิต ครู คศ.1 คม.
แนะแนว
มศว. ประสานมิตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว)
ครูพิเศษประจำชั้น ป.2

19.

น.ส.ปลิดา จันทร์งาม ครู คศ.1 วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหรือ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
ครูพิเศษประจำชั้น ม.3
20.
 
น.ส.รุ่งรัตน์ ชมบัวทอง ครู คศ.1  คบ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาษาไทย  ครูประจำชั้น ป.4/2
21.
นางรุ่งตะวัน สีคามเม ครู คศ.1 คบ.
วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏเลย วิทยาศาสตร์ ครูประจำชั้น ม.2/1
22.
 
นายประกิจ ประชาศรัทธาชาติ ครู คศ.1


รัฐศาสตร์

 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ครูประจำชั้น ม.3/2
23.
นายพีระเดช สู่สุข ครู คศ.1  คบ.
พลศึกษา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
24.
น.ส.สุวิชา โพธิ์สุข  ครู คศ.1  คม.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
   
25.
น.ส.ลลดา เรืองจรูญ ครู คศ.1  คม.  มศว. ประสานมิตร    
26.
นายกฤษ เกตุเลขา  ครูผู้ช่วย  คม.  มศว. ประสานมิตร    
27.
 
นางอรุณนี นครไชย  ครูผู้ช่วย  คบ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
28.
น.ส.ธัญนันท์ ปัญเศษ ครูผู้ช่วย  กศ.ม.
เทคโนโลยีการศึดษา
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
29.
น.ส.ลลิตา ประสาตร์ ครูผู้ช่วย วท.บ.
พันธุ์พืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
30.
นายนพดล คชศิลา ครูผู้ช่วย คบ.
ดนตรี
สถาบันราชภัฏ    

31.

น.ส.ธัญศิณีย์ ทาระ ครูผู้ช่วย คบ.
ปฐมวัย
สถาบันราชภัฏ    
32.
นายนรรัชต์ ฝันเชียร ครูผู้ช่วย คม.
(แนะแนว)
มศว. ประสานมิตร    
33.
น.ส.สุมณฑา เอกเอี่ยม ครูผู้ช่วย คบ.
ภาษาไทย
สถาบันราชภัฏ    
34.
น.ส.ศศินีย์ สังข์งาม ครูผู้ช่วย คบ.
แนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
35.
นายกฤษณะ แสงยัรัมย์ ครูผู้ช่วย คบ.
คณิตศาสตร์
     
36.
น.ส.สมาน สนจิตร์ ครูอาสาสมัคร คม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
   
37.
น.ส.สุรัตน์ ถาวรพจน์ ครูอาสาสมคร คม. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
   

 ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งก่อนเกษีรณอายุราชการ รับผิดชอบ
นางภัทรภร จิโรจวงศ์ ผู้ชำนาญการ ผู้อำนวยการ คศ.8
ร.ร.วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โครงการตามพระราชดำริ
น.ส.จารุลักษณ์ ศุภพานิชย์ ครูอาวุโส อาจารย์ 3 ระดับ 8
ร.ร.วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สอนภาษาไทย ม.2 - ม.3
นางพิศมัย ภิรมย์รื่น ครูอาวุโส อาจารย์ 2 ระดับ 7
ร.ร.วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สอนสังคม ม.3

 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
น.ส.จุฑาทิพย์ แตงอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ปริญญาตรี 

ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภท วุฒิการศึกษา
นางนาตยา วิทยาพิพัฒน์ ลูกจ้างประจำ   
น.ส.ภิญญดา ปั้นประดับ  ลูกจ้างชั่วคราว  ปริญญาตรี
 น.ส.จินดา ปัญเศษ ลูกจ้างชั่วคราว  
 น.ส.ธัญวรัตน์ ห่วงรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว  

นักการภารโรง โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ประเภท วุฒิการศึกษา
นางสาคร บุญเพ็ง ลูกจ้างประจำ   
นายสะอาด บุญเพ็ง ลูกจ้างประจำ   
นางยุพา งามประเสริฐ ลูกจ้างประจำ   
นายชอบ งามประเสริฐ  ลูกจ้างชั่วคราว  
นายซอ อุ่นภักดี ลูกจ้างชั่วคราว  
นายสันติไชย บุตรไสย ลูกจ้างชั่วคราว  
นางประดับ บุตรไสย ลูกจ้างชั่วคราว  
นางศิริพร อุ่นภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ม.3
นายชาติไชย จูแจ้ง คนงาน  

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 51,004 Today: 6 PageView/Month: 97

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...